Тарифи
  Якість води
  Порядок укладення договорів
  Нормативи скидання стічних вод
  Штрафні санкції
  Порядок оформлення технічної документації
  Обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж
  Правила приймання стічних вод
 


Штрафные санкции

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. МЕЛІТОПОЛЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ І РЕЖИМУ ЇХ СКИДАННЯ

Виробник здійснює скидання в р. Молочна очищених стічних вод з вмістом забруднюючих речовин відповідно до лімітів, які встановлюються органами Мінекоресурсів України.
Споживачі скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя і оплачують за послуги водовідведення відповідно до Договорів з Виробником. Договори укладаються на підставі цих Правил, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 (зі змінами і доповненнями) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 57/31509.
Споживачі повинні повністю покрити всі витрати Виробнику, пов'язані із транспортуванням і очищенням стічних вод і стягненням екологічного податку за скид забруднюючих речовин у водні об’єкти (далі – екологічний податок). При недотриманні вимог Договору й цих Правил – оплатити Виробнику плату за понаднормативний скид забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Споживачами.
Контроль за прийомом стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснює Виробник.
У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного Договору Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів.
Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 8.6, 8.16 цього розділу, Договору та Правил користування.
У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

 • по кількості води, що надходить від інших Споживачів або передана ними по договірній, обліковій (звітній) і/або розрахунковій документації відпуску-прийому води;
 • по середньорічному об'єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення Споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення Виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення відповідно до п.4.10 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (зі змінами і доповненнями);
 • метод визначення кількості стічних вод Споживачів встановлюється Виробником:
  1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;
  2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;
  3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;
  4) на підставі розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення;
  5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення.

Понаддоговірні об'єми стічних вод Споживачів (не враховані Договором), що надходять до системи централізованого водовідведення, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Споживачі зобов'язані сплатити Виробнику за скид понаддоговірних об'ємів стічних вод у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення за розрахунковий період – рік відповідно до умов Договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення.
Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного Договору (або у разі закінчення його дії), сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого Договору, в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послуги централізованого водовідведення.
Величина плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя (Рс) розраховується Виробником за формулою:

Рс = Т х Qd + 5T х Qpd + Kk x T x Qpz,

де:  Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м3;
Qd – об'єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених Договором, м3;
Qpd – об'єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені Договором, м3;
Qpz – об'єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3, визначається на підставі актів-рахунків за послуги водовідведення, виписаними Споживачу Виробником за розрахунковий період відповідно до п. 8.16. цих Правил;
Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. Визначається на підставі Результатів вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод (додаток 7), відповідно до п.5.22.12 цих Правил і ДК.
У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк= 20.
У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Кк=2; від 1,5 до 2 одиниць – Кк= 5; від 2 та більше одиниць - Кк= 10.
За перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначається за формулою:

ХСК
Кк = --------------- - 1
2,5 * БСК5

де:  ХСК – хімічне споживання кисню;
БСК5 – біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.
У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40° С або скиду тільки мінеральних солей застосовується Кк = 2.
У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дренажного стоку, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Кк = 5.
У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сf) над установленою Договором або цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою:

Сf
Кк = -------- - 1
ДК

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених пунктами 8.8 і 8.9 цих Правил.
Якщо Виробником встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення не було передбачено Договором або цими Правилами, коефіцієнт кратності дорівнює Кк =5.
Якщо Виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень з концентраціями, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк, визначають за формулою:

         n   Сfі - ДKі
Кк = Σ  -------------
i=1     ДKі

де:  Сfі – фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ої речовини;
ДКі – допустима концентрація і-ої речовини, яка встановлена цими Правилами або Договором.
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Кк вийшло більше ніж 10, то приймають Кк = 10, окрім випадків, передбачених пунктом 8.8 цього розділу цих Правил.
Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням (ДК) забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягуються за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з даного об'єкта.
Якщо у Споживача контрольна проба відібрана вперше та встановлено факт перевищення понаднормативного скиду, то період, за який стягується плата за скид стічних вод з перевищенням ДК, становить місяць, в якому відібрана контрольна проба.
Якщо Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення декількома випусками, розрахунок плати за понаднормативний скид проводиться за об'ємом стічних вод, що скинуті через випуск, де встановлено перевищення ДК, якщо перевищення зафіксовано у всіх випусках, встановлюється коефіцієнт кратності не більше 10 на кожний випуск.
Якщо відсутні дані щодо об'ємів стічних вод за випусками розрахунок плати за скид проводиться на весь об'єм стічних вод, що скидаються Споживачем до системи централізованого водовідведення.
У разі виявлення залпового скиду, об'єм скинутих стічних вод визначається за актами, де зафіксований початок та закінчення залпового скиду.
Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення в період самовільного приєднання і (або) користування здійснюється за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу з моменту самовільного приєднання. Розрахунковий період самовільного приєднання і (або) користування встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку приєднання виявити неможливо, то розрахунковий період становить один місяць.
Нарахування плати за скид стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя з порушенням цих Правил та договірних зобов'язань проводиться за формою відповідно до додатка 10.
При навмисному прихованні Споживачем факту скидання обсягу стічних вод понад дозволений або несвоєчасне надання інформації про скидання до системи централізованого водовідведення стічних вод, що містять забруднюючі речовини з концентраціями, що перевищують допустимі, зі Споживача стягується плата в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу.
За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення Виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.
За недотримання вимог Правил й інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків із заподіянням збитків Виробнику й водному об'єкту, які відбулися в результаті порушення вимог цих Правил, Споживачі несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Просмотров: 1961 
Вход на сайт
  Система Orphus Copyright © 2008–2017 Коммунальное предприятие "Водоканал"
Мелитопольского городского совета Запорожской области