Корисно знати!!!
  Офіційно!!!
  ProZorro публічні закупівлі
  Річний план закупівель
  Рішення
  Порядок розгляду скарг
  Антикорупційна програма
  Фінансова звітність
 


Порядок рассмотрения жалоб

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у тендерному комітеті КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області до цього Порядку.
У разі, коли на день отримання тендерним комітетом КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області скарги укладено договір про закупівлю, тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту встановлення тендерним комітетом КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області факту укладення договору.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.
3. Об'єктом оскарження не може бути:
- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, тендерному комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
6. Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;
б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;
в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;
г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;
ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;
д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
є) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;
ж) вимоги скарги;
з) найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги тендерним комітетом КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
Рішення тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.
9. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.
10. У разі залишення скарги без розгляду тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.
Рішення тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області про залишення скарги без розгляду оформляється листом.
11. Тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- у разі, коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;
- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
12. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області.
13. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерним комітетом КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

Просмотров: 451 
Вход на сайт
  Система Orphus Copyright © 2008–2017 Коммунальное предприятие "Водоканал"
Мелитопольского городского совета Запорожской области