Нормативи скидання стічних вод

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. МЕЛІТОПОЛЯ

До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника разом із побутовими стічними водами до стану, що відповідає вимогам та нормативам гранично допустимого скиду (ГДС) речовини у водний об'єкт. Скид стічних вод з перевищенням ДК заборонено.
Стічні води Споживачів приймаються до системи централізованого водовідведення, якщо їх якісні показники та режим скиду відповідають вимогам, які встановлені цими Правилами та Договором.
Для Споживачів, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя, встановлено єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин на скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення (додаток 2). ДК установлено відповідно до положення розділу ІV Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508, виходячи з технічних можливостей мереж водовідведення й каналізаційних очисних споруд, з урахуванням затверджених ГДС речовин, що надходять із зворотними водами в р. Молочну, і якісного складу води з мереж водопостачання міста.
Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення, не повинні містити:

 • горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
 • речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі тощо);
 • тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;
 • речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;
 • небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
 • біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;
 • забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.
Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення не повинні мати:
 • температуру вище 400 С;
 • pH нижче 6,5 або вище 9,0;
 • хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;
 • БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Мелітополя.

Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення, не повинні створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує систему централізованого водовідведення, та унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.
У разі, якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 3 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.8. цього розділу. Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.
Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 4 до цих Правил.
Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.
Якщо Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3.5. цього розділу за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходи для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у Договорі. Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС Виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.
У Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.
У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.
Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.
Стічні води Споживачів, які скидаються асенізаційним транспортом на зливальну станцію (пункт), повинні відповідати вимогам цих Правил.